ELECCIONS A CLAUSTRE - 2023
Usuari:      
Password:

En cas que pertanyeu a més d'un col.lectiu, tingueu en compte que la normativa electoral determina aquest ordre de prelació: PDI i PAS. Per tant, accediu a aquest web amb les credencials del col.lectiu amb major grau de prelació.